دوره فراکامپیوتر

5.00 3 رای
2,700,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ فراکامپیوتر با هدف یادگیری کامپیوتر به صورت اصولی کامپیوتر تدوین شد. تمامی…

311
2,700,000 تومان